Upplands Natur AB

Avverkning & gallring

Skogsvård

En välskött skog är en god investering för framtiden för både dig och kommande generationer. Väl utförda skogsvårdsarbeten lägger grunden för en god ekonomisk avkastning från skogen.

Upplands Natur AB innehar bevis om entreprenörscertifiering utfärdat av ECS Entreprenörscertifiering Skog AB, vilket kan vara ett krav för arbete på skogsmark hos certifierade skogsägare.

Avverkning av skog

Vid slutavverkning avverkar man hela eller större delen av beståndet och lägger grunden för nästa trädgeneration. Avverkningen ska göras då träden stannat i tillväxt, vilket varierar mellan olika trädslag. Det är viktigt att inte vänta för länge då risken för angrepp av röta, insekter och andra skadegörare ökar efter att trädens tillväxt avstannat.

När vi genomför avverkningar gör vi det alltid med en hög naturhänsyn och i syfte att skapa en bra skog för framtiden. Avverkningarna gör vi både med egen personal och tillsammans med erfarna och kunniga entreprenörer.

Bilder på Skogsvård

Avverkning av skog i Uppsala eller Stockholm

Gallring av skog

Gallring genomförs när träden börjar stå för tätt och görs för att kunna lägga tillväxten på de bästa träden så de blir större och mer värdefulla. Detta uppnås genom att de träd som tas bort ger mer ljus, näring och vatten till de träd som lämnas kvar. Den första sker vanligtvis när träden nått en höjd av ungefär 12 till 14 meter. Gallringen är viktig för skogsbrukets ekonomi både på kort och lång sikt och är ett bra sätt att öka värdet på din skog innan slutavverkning.

Gallring, till skillnad från röjning, ger dessutom ett uttag av gagnvirke vilket i många fall betalar kostnaden för åtgärden. När vi utför gallring utgår vi från trädens kvalitet och koncentrerar oss främst på sjuka, krokiga och skadade stammar.

Röjning av skog

Genom att röja bort skadade träd eller träd som står för tätt gynnas istället träd med hög kvalitet och tillväxt. En första röjning brukar göras när skogen är mellan 10 och 20 år. Men man kan röja i flera omgångar innan den första gallringen utförs, helt beroende på vilket behov det finns. När vi utför röjningen väljer vi alltid de trädslag som ger bäst värdeutveckling genom att vi sparar de kvalitetsmässigt bästa träden som huvudstammar. På så sätt får man vitala och motståndskraftiga träd samt minskar avgångar på grund av trängsel, vind och snö.

Jag vill veta mer om skogsvård!