Upplands Natur AB

Naturvård

Naturvård

Naturreservat bildas för att långsiktigt bevara och utveckla naturmiljöer med ett särskilt stort värde för djur, växter och människor. Idag finns det ungefär 4 500 naturreservat i Sverige som kännetecknas av variationsrika naturmiljöer såsom gamla skogar, slåtterängar, myrar och vattendrag.

Skötsel av naturreservat

Utöver de löpande skötselmomenten finns ofta även behov av restaurering av naturreservat. Det kan exempelvis vara röjning av igenvuxna odlingsmarker eller fälla små och stora granar så att skogen blir öppen och ljus. Upplands Natur arbetar i nära samarbete med olika aktörer inom naturvård i naturreservat och har kunskaperna om hur vårdade åtgärder ska vidtas.

Bilder på Naturvård

Naturreservat Uppsala
Naturvård i hagmark i Uppsala

Restaurering av hagmarker

De flesta av de naturliga fodermarkerna har med åren lämnats att växa igen, beskogats eller plöjts upp för odling av foder. Endast någon procent av den naturliga fodermarkens areal finns kvar idag. Det finns olika anledningar till att restaurera igenväxta ängs- och hagmarker samt andra marker som är i dåligt skick. Det kan exempelvis vara att skapa mer mark åt djuren och förutsättningar för naturbete eller bevara den biologiska mångfalden.

Upplands Natur hjälper dig att skapa förutsättningar för långsiktig skötsel av dina naturbetesmarker. Ett första steg kan var att utvidga redan öppna luckor i vegetationen och att röja samt avverka så att ljusinsläppet till markskiktet blir så stort som möjligt. Engagera oss redan i planeringen så kan vi vara med och bedöma lämpliga åtgärder genom att gå igenom området, bestämma vilka träd som ska vara kvar och ge förslag på hur stängslet ska gå.

Arbeta med naturvård

När vi arbetar med skog och mark i naturvårdande syfte är vi alltid varsamma med mark och omgivning. Vi friställer varsamt träd och buskar som skall behållas genom att röja sly och annan näringskrävande vegetation. Är det en överrepresentation av barrträd kan dessa avverkas då de konkurrerar med lövträden samt även försurar marken.

Jag vill veta mer om naturvård!